RODO

MONITORING

Klauzula informacyjna

            Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  informuję, że

Administratorem danych zgromadzonych za pomocą kamer jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach, 99-307 Strzelce ul. Szkolna 3

 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: Aneta Pacholska , email: a.pacholska01@gmail.com, telefon: 665 973 770
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podst.: art. 108a,  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z pobytem na terenie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach.
 3. Utrwalony obraz (Państwa dane osobowe w postaci wizerunku) przechowywany będzie do wyczerpania pojemności pamięci na dysku twardym rejestratora, nie dłużej jednak niż 3 tygodnie a następnie nadpisywany.
 4. Zapis z monitoringu wizyjnego zabezpiecza się w celach dowodowych na wniosek organów ścigania oraz podmiotów uprawnionych na podstawie innych ustaw;
 5. Od 25 maja 2018 r. każda zarejestrowana przez monitoring osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych;
 6. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów z siedzibą w Strzelcach  ul. Szkolna 3 99-307 Strzelce

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

  Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. A w przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
  3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
  5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
  6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych :

  Aneta Pacholska , email: a.pacholska01@gmail.com, telefon: 665 973 770

  Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.